BAKŁAŻAN

grillowany

CIECIERZYCA

w zalewie

FASOLA

czerwona

FASOLA BIAŁA

w sosie pomidorowym

FASOLA BIAŁA

cannellini w zalewie

GROSZEK

konserwowy

GROSZEK ZIELONY

w zalewie

KAPARY

w zalewie

KAPARY

w zalewie

KORNISZONY

konserwowe

KORNISZONY

delikatesowe z papryczkami chili

KORNISZONY

delikatesowe

KORNISZONY

delikatesowe z papryczkami chili

KORNISZONY

delikatesowe z miodem

KORNISZONY

delikatesowe z przyprawami

KUKURYDZA

słodka pakowana próżniowo

OGÓRKI

konserwowe

OLIWKI CZARNE

drylowane

OLIWKI CZARNE

krojone

OLIWKI CZARNE

drylowane

OLIWKI KALAMATA

z pestkami w zalewie

OLIWKI QUEEN ZIELONE

drylowane

OLIWKI ZIELONE

drylowane

OLIWKI ZIELONE

nadziewane pastą paprykową

OLIWKI ZIELONE

krojone

OLIWKI ZIELONE

drylowane

OLIWKI ZIELONE

nadziewane pastą paprykową

OLIWKI ZIELONE

drylowane

OLIWKI ZIELONE

nadziewane pastą paprykową

OLIWKI ZIELONE

nadziewane czosnkiem w zalewie

OLIWKI ZIELONE

nadziewane migdałami w zalewie

OLIWKI ZIELONE QUEEN

drylowane nadziewane papryką

OLIWKI ZIELONE QUEEN

drylowane nadziewane czosnkiem

OLIWKI ZIELONE QUEEN

drylowane nadziewane migdałem

PAPRYCZKI PIRI PIRI

w zalewie

PAPRYKA

grillowana czerwona bez skórki

PAPRYKA

grillowana

PAPRYKA

grillowana

PAPRYKA JALAPEÑO ZIELONA

krojona w zalewie

PIEPRZ ZIELONY

w zalewie

POMIDORKI CHERRY

w soku pomidorowym

POMIDORY

suszone na słońcu

POMIDORY

suszone na słońcu w oleju

POMIDORY BEZ SKÓRKI

całe w sosie własnym

POMIDORY BEZ SKÓRKI

w kawałkach w sosie własnym

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności spółki LIMPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146934, NIP: 6771735027 i REGON: 351196391, zwanej dalej: „Spółką”. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego administrowanego przez Spółkę, w tym kontaktujących się ze Spółką poprzez kontakt w nim wskazany, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.
  2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej, przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktując się za pomocą numeru telefonu, faxu lub adresu email wskazanych na stronie internetowej Spółki użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Spółki (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Spółka jest Administratorem danych osobowych użytkowników kontaktujących się poprzez stronę internetową Spółki https://www.limpol.pl i korzystających z niej.
  2. Spółka dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.
 3. KONTAKT
  1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych oraz przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od użytkowników strony internetowej administrowanej przez Spółkę, a także nawiązujących kontakt ze Spółką poprzez numer telefonu, fax lub adres email wskazany na stronie internetowej Spółki, można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: administrator.rodo@limpol.pl lub pisemnie pod adresem Spółki wskazanym w pkt. 1.1. powyżej.
 4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
  2. Spółka dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, to jest:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);
   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; dane osobowe, które będą nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);
   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przetwarzania);
   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).
 5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA
  1. Spółka zbiera dane osobowe w przypadku gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się ze Spółką poprzez podany na stronie internetowej adres email lub fax,
   2. osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się ze Spółką poprzez podany na stronie internetowej numer telefonu,
   3. użytkownik strony internetowej administrowanej przez Spółkę dokonuje zapisu na newsletter,
   4. użytkownik strony internetowej administrowanej przez Spółkę kontaktuje się ze Spółką poprzez formularz kontaktowy.
 6. Każdorazowo cel przetwarzania danych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkowników strony internetowej administrowanej przez Spółkę, a także nawiązujących kontakt ze Spółką poprzez numer telefonu, fax lub adres email wskazany na stronie internetowej Spółki.
 7. Celami oraz podstawami prawnymi zbierania danych osobowych są w takich przypadkach:
  1. w przypadku kontaktu poprzez adres email/fax lub formularza kontaktowego (w tym w celu zapisu do newslettera) dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
  2. w przypadku kontaktu telefonicznego, w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
  3. w przypadku jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Spółki; podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów);
  4. w przypadku zawarcia umowy ze Spółką, w tym w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych, dane osobowe będą wykorzystane w celach realizacji umowy i roszczeń z niej wynikających – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. w przypadku zgłoszenia rekrutacyjnego wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, dane osobowe będą wykorzystane w celach rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Spółka bada, czy dane osobowe przetwarzane przez nią nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, poprzez fax lub adres email, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 2 lata celem zachowania zasady rozliczalności.
  4. Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, rozpoznaniem reklamacji, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Spółka lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.
  5. Dane przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 9. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Spółka odpowiada za realizację praw osób, których dane przetwarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: administrator.rodo@limpol.pl. Spółka zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
  2. Dostęp do danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowuje Spółka.
  3. Zmiana danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Spółka.
  4. Wycofanie zgody.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
  6. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. Osoby fizyczne mają prawo żądania usunięcia danych, gdy nie są już one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, w przypadku wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy przetwarzanie będzie niezgodne z prawem. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. W takim przypadku Spółka wydaje lub przekazuje wskazanemu podmiotowi dane osoby, która tego żąda, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  7. Spółka informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH O UŻYTKOWNIKACH
  1. Spółka oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tej osoby albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  2. Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę, w tym dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być udostępniane na rzecz podmiotu powiązanego, w szczególności spółce QUISELLE LIMPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000290483). Podstawę prawną do powyższego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (oraz motyw 48 RODO), a zatem tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych będzie następowało wówczas, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów będą miały interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, będzie dzieckiem.
  3. Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę, w tym dane przetwarzane w celach marketingowych, mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Spółka przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów Spółki w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Spółka przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy zawartych ze Spółką umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym instytucje finansowe, przy czym dane osobowe Spółka przekazuje takim podmiotom tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą.
 11. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH POZA OBSZAR EOG
  Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę nie są przekazywane poza obszar EOG.
 12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Spółka zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Spółka zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Spółkę danych osobowych.
Pełna informacja